АКСТЪР Backup
АКСТЪР Бекъп
  • Архивиране на множество целеви директории
  • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
  • Периодично извършване на архивите с възможност на настройка за интервал на архивиране
  • Възможност за архивиране на бази данни
  • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
  • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние

АКСТЪР Backup е модул, който осигурява възможност за ежедневно архивиране на всички необходими данни на администрацията на отдалечено хранилище. Технологията на архивиреане гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.