Профил на купувача-2016

ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 г. СА ПУБЛИКУВАНИ В РУБРИКАТА "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 15.04.2016 г." В ГОРНОТО МЕНЮ НА НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА САЙТА

8. Документация за участие в открита процедура с предмет "Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на територията на община Белица - Публикувана на 14.04.2016 г. тук!

8.1. Образци - Публикувани на 14.04.2016 г. тук!

8.2. Решение за промяна - публикувано на 19.04.2016 г.

8.3. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка-публикувано на 30.05.2016 г.7. Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП: "Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в община Белица" - Публикуване на 14.04.2016 г.тук!

7.1. Образци - Публикувани на 14.04.2016 г.тук!

7.2. Решение за промяна - публекувано на 19.04.2016 г.

 7.3.Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувано на 30.05.2016 г.

6. Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт и текущ ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица за периода 2016-2019 г." - Публикувана на 14.04.2016 г. тук!

6.1 Образци тук!

6.2. Решение за промяна - публикувано на 18.04.2016 г.

6.3. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувано на 01.06.2016 г.

5. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор за изпълнител за проектни предложения: "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица - I -ви проект", "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица - II -ри проект", "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица - III -ти проект", "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица - IV -ти проект", "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица - V -ти проект", финансиран със средства по мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г." - Публикувана на 14.04.2016 г. тук!

5.1. Образци - Публикувани на 14.04.2016 г. тук!

5.2. Решение за промяна - публикувано на 19.04.2016 г.

5.3. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувано на 01.06.2016 г.

4. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белица, с. Краище, с. Горно Краище, с. Дагоново и с. Бабяк, община Белица", финансиран със средства от Европейския съюз" - Публикувана на 13.04.2016 г. тук!

 4.1. Образци -Публикувани на 13.04.2016 г.

4.2. Договор - Публикуван на 13.04.2016 г. тук!

4.3. Решение за промяна - публикувано на 19.04.2016 г.

4.4. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена процедура - публикувано на 01.06.2016 г.


3. Споразумение и решение за прекратяване на договор с предмет : "Ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица"

2.Документация за участие в открита процедура с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания" - Публикувана на 08.04.2016 г. тук!

2.1 Образци и декларации - Публикувани на 08.04.2016 г. тук!

2.2 Образец на договор за обществена поръчка  - Публикуван на  08.04.2016 г. тук!

2.3. Протокол на комисия, назначена със Заповед РД-15-170/01.06.2016 г., утвърден на 01.06.2016 г. - публикуван на 01.06.2016 г.

2.4. Покана за отваряне на ценовата оферта - публикувана на 03.06.2016 г.

2.5. Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-15-170/01.06.2016 г. , утвърден на 16.06.2016 г. - публикуван на 16.06.2016 г.

2.6. Решение №РД-15-190/17.06.2016 г. на Кмета на община Белица за избор на изпълнител - публикувано на 17.06.2016 г.

2.7. Договов № 43 от 04.07.2016 г.

2.8. Информация за възстановена гаранция за участие

2.9. Плащане по Догово №43/04.07.2016 г. - публикувано на 30.09.2016 г.


1. Документация за участие за Публична покана с предмет: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие, за нуждите на Община Белица и Общинска фирма -
Публикувана на 03.02.2016 год. тук!

1.1. Публична покана - Образец на АОП -
Публикувана на 03.02.2016 год. тук!

1.2. Протокол на Комисия, назначена със Заповед №РД-1533/19.02.2016 год., утвърден на 23.02.2016 год. - Публикуван на 25.02.2016 год.  тук!

1.3. Договор №17/07.03.2016 год. с Приложения №1, №2, №3 и №4 - Публикуван на 09.03.2016 год. тук!

1.4. Плащане по договор №17/07.03.2016 г. - публикувано на 31.05.2016 г.

1.5. Плащане по Договор № 17/07.03.2016 г. - публикуване на 01.07.2016 г.

1.6. Плащане по Договор № 17/07.03.2016 г. - публикувано на 01.08.2016 г.

1.7. Плащане по Договор № 17/07.03.2016 г. - публикувано на 15.09.2016 г.

1.8. Плащане по Договор № 17/07.03.2016 г. - публикувано на 10.11.2016 г.

1.9. Плащане по Договор №17/07.03.2016 г. - публикувано на 14.12.2016 г.

 1.10. Плащане по Договор № 17/07.03.2016 г. - публикувано на 27.01.2017 г.

1.11. Плащане по Договор №17/07.03.2016 г. - публекувано на 27.02.2017 г.

1.12. Плащане по Договор №17/07.03.2017 г. - публикувано на 30.03.2017 г.

1.13. Плащане по Договор №17/07.03.2017 г. - публикувано на 28.04.2017 г.

 


Търсене