Население
ДЕМОГРАФСКИ


По данни от ЕСГРАОН населението на общината по постоянен адрес към 01.08.2003год. наброява 10315 души, а по настоящ адрес е 9796,разпределено по населени места, както следва:
- гр. Белица – 3412;
- с. Бабяк – 814;
- с. Златарица – 160;
- с. Гълъбово – 123;
- с. Дагоново – 713;
- с. Краище – 2195;
- с. Кузъово – 301;
- с. Лютово – 237;
- с. Орцево-228;
- с. Палатик – 241;
- с. Горно Краище – 1094;
- с. Черешово – 278;
С демографски загуби е както градското, така и селското население /като съотношението на градско към селско население е 18.7% : 81.3%/.
Възрастовата структура на населението е близка до средната за област Благоевград. Делът на контингентите в под трудоспособна възраст е с 1,9 пункта по-висок от делът на възрастните хора. Съотношението между основните възрастови групи е както следва:

До 7 год. - 731
От 7 до 14 год. - 880   
От 14 до 18 год. - 685    
От 18 до 57 год. - 2706
От 18 до 62 год. - 3024
Над 57 год. - жени  - 1163 
Над 62 год. - мъже - 607      


Община Белица   
Под трудоспособна възраст - 21,6 %  
В трудоспособна възраст - 58,7 %   
Над трудоспособна възраст - 19,7 %
 

Област Благоевград
Под трудоспособна възраст - 19,4 %    
В трудоспособна възраст - 59,7 %    
Над трудоспособна възраст - 20,9 %  

Р. България   
Под трудоспособна възраст - 16,8 %   
В трудоспособна възраст - 58,3%  
Над трудоспособна възраст - 24,9 %    


Коефициентът на възрастовата зависимост за общината /48,2/ е по-висок от средните стойности на показателя за областта /44,6/ и страната /46,8/. Естественият прираст на населението се характеризира с колебливост около сравнително ниски стойности. Средният прираст за общината се определя основно от неговата динамика в центъра,докато при селското население измененията са по-малки.За последните няколко години коефициентът на естествен прираст се движи от -0,3% до 1,6%. Ниският естествен прираст,комбиниран с отрицателния механичен прираст, влияят в посока на намаление на населението на общината през последното десетилетие. В последните няколко години се наблюдава процес на миграция,предимно от две групи – млади хора с висше образование и висока квалификация,търсещи професионална и социална реализация извън рамките на общината и друга група – без образование, но с квалификация /предимно строители/, които са трудоспособни, но не могат да си намерят работа.


СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

По данни на НСИ, през 2001 г. най-висок е делът на заетите в услугите – 43,6%, следват в индустрията – 37,3% и в селско и горско стопанство – 19,1%.
Поради ограничени данни, доходите са представени само с работна заплата, но отчитайки факта, че тя формира основния дял на домакинските бюджети, статистическите цифри са близки до реалните доходи на хората в общината. Средногодишната заплата за 2001 год./в лв. /е по- ниска от тази за страната:

Средната численост на едно домакинство в общината е висока / 3,4 при 2,7 за страната/, което допълнително намалява доходите на глава. Заплатите в горското стопанство са близки до националните, но и при тях, разпределени средно на членовете в домакинството се получават по-ниски стойности.
Община Белица е сред общините в страната и областта с най-висока безработица /2,5 пъти над средната за страната/. По данни от Дирекцията “Бюро по труда “- гр.Разлог в края на м. Декември 2003 год. броят на регистрираните безработни лица е 1738, с 98 повече сравнение с м. Ноември същата година. Равнището на безработица възлиза на 35.49 на сто от икономически активното население, а като се има предвид и скритата безработица, този % е много по- голям. Най-висок е делът на регистрираните с основно, начално и по-ниско образование и без квалификация – 1348 души.
Делът на продължително безработните бележи непрекъснато увеличение. От две години общината ни работи по програми “субсидирана заетост”, като се създава работа предимно на лица с ниска квалификация / по тези програми през м.ХII.2003г. са работили 253/, главно за почистване на улици, площади и стари замърсявания. През летния сезон част от населението допълват доходите си, а определена група хора разчитат само на социалните помощи. Прави впечатление, че малко от тези безработни имат желание да се обучават и преквалифицират – около 24 са завършили курсове за професионална квалификация.
Търсене