Обява

Годишен отчет за изпълнението на програмата за ЕЕ за 2017г.

 

ОУ-Бабяк -Бюджет 2018г

 

Окончателни резултати за кандидатите за длъжността директор на дирекция

 

Уведомление за инвестиционно намерение-25.01.2018 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност Директор на дирекция "Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" при Община Белица - публикуван на 25.01.2018 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА

 

Списък на допуснатите и неопуснати кандидати за конкурс

 

Проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица.-22.12.2017

 

Обявление относно постъпването на проект

 

ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - качена на 19.12.2017 г.

 

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с титуляр "РИЛА ФИШ" ЕООД - 15.12.2017г.

 

Заповед №РД-15-386/06.12.2017 г. за Искане за одобрение на ПУП-ПЗ на Мустафа Рункьов - публикувана на 06.12.2017 г.

 

Обявление за работа във Португалия - бране на малини

 

Обявление за работа във Испания - бране на ягоди

 

Обява за работа във Испаниия - бране на борвинки

 

Обява относно Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.-04.12.2017

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ-10.11.2017

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА-10.11.2017

 

Обява относно график за изхвърляне на растителните и строителните отпадъци на територията на община Белица

 

Обява относно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Заповед № РД-15-351/31.10.2017 г. на Кмета на община Белица за определяне на райони с организирано сметоизвозване - 31.10.2017 г. 

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-31.10.2017г

 

Предложение относно Утвърждаване ПЛАН – СМЕТКА на разходите в дейност Чистота на Община Белица за 2018 -15.10.2017г.

 

Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица.-15.10.2017г.

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-21.09.2017

 

Да изчистим България Заедно!!!

 

Документация за участие в търг с явно наддаване продажба на стояща дървесина на корен-28.08.2017г.

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-21.08.2017г.

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-21.08.2017г.

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-18.08.2017г.

 

Съобщение относно одобрени проекти за Подобрени устройствени планове-план за регулация и план за застрояване

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-14.08.2017

 

На 09.08.2017 г. (сряда) ще се проведе среща "Ден на работодателя" между търсещи работа лица и представител на "KIA MOTORS SLOVAKIA" - информация тук


На 02 и 03.08.2017г. ще бъдат извършени специални взривни работи за направата на канал за ВЕЦ Белица-Семково

 

Заповед класиране - 31.07.2017г.

 

Документация за участие в търг с явно наддаване продажба на стояща дървесина на корен-17.07.2017г.

 

Обява относно процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за отдавне под наем на недвижимо имущество общинска собственост-17.07.2017

 

Обява относно изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на кози-11.07.2017

 

ЧЕЗ Инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Орцево“ от РОС 4646 до ТП „Гарван“, с. Златарица“ - публикувано на 11.07.2017 г.

Разделно събиране на отпадъци

Документация за участие в търг с явно наддаване продажба дървесина- 07.07.2017г.

 

Обява относно проект „Шанс за активен и независим живот“-03.07.2017г

 

Заповед класирани - 22.06.2017г.

 

Обява относно проект "Шанс за активен и независим живот"-16.06.2017г

 

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03504.238.37-12.06.2017

 

Заповед относно изработването на ПУП за обект "Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения"

 

Протокол относно класирането на кандидатите подали оферти за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 17-33-02.06.2017

 

Покана за публично обсъждане на Годишния финансов отчет за 2016г.

 

Заповед класиране - 31.05.2017г.

 

Документация за участие в търг с явно наддаване продажба на стояща дървесина на корен за обекти №16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8 - 31.05.2017

 

Обява относно инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03504.238.37-25.05.2017г.

 

Обявление относно започването на процедура по набиране на заявления от кандидати за длъжностите "Ръководител на екипа", той и социален работник" и "социален асистент"- приложени са и документи за кандидатсване-15.05.2017г.

 

Обявление относно започването на процедура по набиране на заявления от кандидати за длъжностите "Психолог", "Медицински лица" и "Рехабилитатори"- приложени са и документи за кандидастване-15.05.2017г.

 

Обявление за прием на заявления за подбор на потребители по проект "Шанс за активен и независим живот" -15.05.2017 г.

 

Заявление за участие в подбор на потребители за почасово предоставяне на услуги по проект "Шанс за активен и независим живот"- 15.05.2017 г.

 

Търг за продажба дървесина на корен-10.05.2017г.

 

Обява относно проект "Шанс за активен и независим живот"-02.05.2017г.


Регламент за провеждане на фотоконкурс "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017"

 

Съобщение - път Белица-Семково

 

Да подкрепим "Часът на Земята 2017"

 

Съобщение относно складирането на дърва, въглища и други едрогабаритни предмети на улицата

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белица - 15.04.2017 г.

 

Относно затваряне пътя за Семково на 20.03.2017г. от 10,00 ч. до 13.30 ч.

 

Кампания "Великден за всеки"

 

Разяснения за регистрация на кладенци, съгласно наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Общински план за младежта за 2017 година.

Годишен доклад за младежта за 2016 година.

 

Образци на документи нужни за наемане на общински земеделски земи

Обява относно отдаване под наем на общински земеделски земи, пасища, мери и ливади

 

Годишен отчет Енергиина Ефективност 2016 г.

 

Обявление относно проект за изграждане и експлоатация на санитарно - охранителна зона около КИ-1 и КИ-2 "Палатик"

Забрана за пашуване

Обява относно участието на община Белица в кампанията "За чиста околна среда -2017"

 

Анкета - Въпросник

 

Заповед за изготвяне на Проект за частично изменетние на ПУП - 18.01.2017 г.

 

Заповед относно незаконните сметища

 

Обява отностно изготвяне на регионална програма за управление на отпадъците

 

Инициатива на кмета на община Белица - дарителска кампания за пострадалите в с.Хитрино

 

 Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Белица - 16.12.2016г.

Заповед относно изработване на комплексен проект за инвесиционна инициатива за ПИ-№03504.198.89 по КК на гр.Белица

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Белица за 2017г. - 05.12.2016г.

 

Среща с частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов относно информационна кампания за принодителнто изпълнение

 

Обява относно интеграция на уязвимите групи - 28.11.2016 г.

 

Обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг -25.11.2016г. 

 

Заповед относно поддържане чистотата и реда в община Белица

 

Покана за участие в информационна среща

 

Безплатни профилактични прегледи-28.10.2016г.


Окончателни резултати на кандидатите за длъжноста Директор на дирекция в община Белица - 19.10.2016

 

 Окончателните резултати на кандидатите за длъжността секретар на община Белица-07.10.2016 г.


Проект за Изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица качено на 07.10.2016г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати - 04.10.2016г.

 

Покана на дирекция "Бюро по труда" - Разлог за среща между безработни лица и работодатели

Заповед за премахване на обект, намиращ се в поземлен имот ПИ №03504.402.958 по КК на град Белица, община Белица на основание чл.195, ал. 5 и чл. 196, ал. 5 от ЗУТ - качена на 27.09.2016 г.

 

Заповед за възстановяване правото на собственост на имот

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Териоториално устройство, общинска собственост, социални и иневстиционни дейности" - качено на 21.09.2016 г.Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Секретар на Община Белица - качено на 21.09.2016 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Административно, информационно и финансово обслужване" - качено на 21.09.2016 г.Покана за публично обсъждане на информацията за изпълнение на бюджета на община Белица към 30.062016-16.09.2016


Общинска администрация - Белица обявява списъци на одобрените потребители за ползване на социални услуги и списъци на одобрен персонал за предоставяне на социални услуги в домашна среда по проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица - качено 12.09.2016г.Правила за извършване на таксиметров превоз в община Белица-качено на 12.09.2016 г.
Провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители в община Бели
ца

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - качен на 07.09.2016г.

Бланки за участие в гореспоменатия конкурс

Обява относно разпореждане с имоти - общинска собственост - 01.09.2016

Обява свободна позиция за длъжнсот "Социален експерт"

Заповед за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество общинска собственост


Допълнение на Глава IV раздел II . Разпореждане с нежилищни имоти- частна общинска собственост към Наредба за реда на придобиване , управление и разпореждане с обшинско имушество - качено на 25.08.2016г


НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд - качена на 25.08.2016г.

 

Заявление от желаещи представители на целевите групи за включване в проект"Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Белица".Услугата"Обществена трапезария"ще се предостави от 01.07.2016г.до 30.04.2017г.

 Обява за гражданите които искат да си закупят дърва за огрев от община Белица

Обява във връзка с констатирани огнища на болестта"Заразен нодуларен дерматит"

 Предложение относно Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис,за физически лица,които не са търговци-за лична употреба,без право на продажба с постоянен адрес в Община Белица.

Предложение относно Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис,за физически лица,които не са търговци-за лична употреба,без право на продажба с постоянен адрес в Община Белица.

 Лицата които ще получат ваучери във връзка с кампанията"Великден за всеки"

Обява за кандидатстване за работа на длъжност здравен асистент по проект"Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора с увреждания на територията на Община Белица  тук!

Обява относно изискванията и условията за кандидатстване за работа като персонал по проект“Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община Белица" тук!

Образци на заявление за издаване на удостоверение и декларация за годината на построяване на строеж тук!

Информация за свободните работни места към 01.04.2016 тук!

Информация за свободните работни места към 25.03.2016 тук!

Съобщение относно заустване на пречистени промишлени води тук!

Покана за провеждане на информационна среща, по повод стартирането на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община Белица" тук!

Обява изисквания и условията за кандидатстване за вклчване като потребители на почасови услуги социални услуги в домашна среда по проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община Белица" тук!

Форма за предоставяне на информация по изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници тук!

Забрана за пашуване тук!

Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ тук!

Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, определяне на минималните цени за таксиметров превоз на пътници, часови рамки на дневна и нощна тарифа - 16.02.2016г. тук!

Стратегия за управлението  на общинска собственост - 16.02.2016г тук!

Годишна програма за управление с имотите общинска собственост -16.02.2016г. тук!

Програма за управление на община Белица - мандат 2015-2019г - 12.02.2016г. тук!

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в гр.Белица тук!

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в с.Краище тук!

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016Г. - 08.02.2016Г. тук!

ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС - 26.01.2016Г. тук!

Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии  -  26.01.2016г. тук!

Обява относно отваряне от 01.01.2016 до 30.04.2016 на обществена трапезария - предоставяне на храна за обяд тук!

Покана за публично обсъждане проекта за бюджета 2016г  тук!

Обява относно организиране на приемна с представители на областна адмитистрация Благоевград тук!

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Белица за 2016-2020г. - 10.11.2015 тук!

 

Стратегия за развитие на социалните услуги за 2016-2020г.  - 10.11.2015г. тук!

 

Общински план за интегриране на ромите в община Белица - 10.11.2015г. тук!

 

Програма за развитие на читалищната дейност в община Белица за 2016г.  тук!

Съобщение относно заустване на отпадъчни водитук!

Съобщение относно изменение на параметри в разрешително за водовземане от повърхностни води тук!

Обява относно първо заседание на новоизбрания Общински съвет в община Белица тук!


Съобщение тук!
Публичен регистър

Бюджет 2014 тук
Прогноза 2014г тук
Заповед за обявяване на избирателните списъци тук
Заповед относно образуване на избирателни секции за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от република Българиятук
До общинското ръководство на всички партии и коалицици тук

Констативен акт №10 тук

Констативен акт - няма възражение тук

Забрана за пашуване от 14,04,2014тук
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г тук

Да почистим България за един ден тук

Ремонт път Гара Белица-Андриянов чарк-гражданите да дигнат всичко което имат от банкетите тук

Събиране на ненужно електронно оборудване тук

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците тук

Заповед за констативен акт №10 тук

Съобщение за изработване на ПУП тук

Покана за публично обсъждане на бюджет 2013 тук

Реализиран проект - "Внедряване на енергоефективни мерки в образователната структура на община Белица" - 17.12.2013 г.

Стартиране на проект- "Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - 30.08.2013 г.

Оценка на потенциала на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион България-Македония по компоненти Доклад за Дейност 1 - публикувано на 30.01.2014 год.  тук!

Покана за публично обсъждане на бюджет 2014 - шестмесечие тук

Приложения 2013 тук

Приложения 2014 тук

Капиталови разходи тук

Оценка на потенциала на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион България-Макудония по компоненти Доклад за Дейност 2 - публикувано на 31.03.2014 год.  тук!

Обява за постъпване на проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона тук

Оценка на потенциала на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион България-Македония по компоненти Доклад за Дейност 3 и Резюме - публикувано на 30.06.2014 год. тук!

Провеждане на трудова борса на 11.09.2014г. тук

Правилник за действие при бедствия тук

Обучение на членовете на Секционните избирателни комисии - 19.09.2014г. тук

Финална пресконференция във връзка с изпълнението на проект: "Оптимизиране на структурата и функциите на община Белица за по-качествено представяне на услуги" тук

Стратегия за ИИСОС и Наредба за насърчаване на инвестициите тук!

Стратегия за организационно развитие на община Белица тук

Покана за публично обсъждане на бюджета 2015 тук

Пресконференция за стартиране на проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Белица"тук

Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона в землището на с.Кузьово тук

Съобщение за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-615, кв.16, гр.Белица тук

Проекто бюджет 2015г тук

Проекто- Бюджет 2015 - държавни дейности тук

Проект капиталови разходи 2015 тук

Отриване процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване тук

Конкурс за избор на здравен медиатор тук!

Заявление нужно за конкурса тук!

Забрана за пашуване тук!

Бюджет 2015-26.01.2015г. тук!

Актуализирана Бюджетна прогноза 2015г. тук!

Публично обсъждане на бюджет 2015 тук!

Обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор тук!

Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на с.Краище тук!

Разрешение за строеж за обект "Авторемонтна работилница и ограда" тук!

Съобщение относно изменения на подробен устройствен план тук!

ПУП-ПР предназначен за болница, поликлиника, стоматология тук!

Информация по Проект "Нови възможности за грижа"-27.03.2015 тук!


Обява на основание чл.37 и, ал.1-14 от ЗСПЗЗ, заявление по чл.37 и,ал.5 от ЗСПЗЗ и Декларация по чл.37 и, ал.1 от ЗСПЗЗ  тук!

Списък на потребители по проект "Нови възможности за грижа" тук!


Списък лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа" тук!

ОБЯВА ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - РАЗЛОГ ЗА ПРИЕМ  НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА тук!

Покана относно обучение за работа с внедрена електронна система за управление на проекти в общините  по проект Е-ПОДЕМ тук!

Покана за публично обсъждане по проект №01/322/00994/14.12.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" тук!

Заповед относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на гр.Белица тук!

Протокол относно проверка на служба ГРАО тук!

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество - частна общинска собственост тук!

Обществена трапезария - предоставяне на обяд в период 01.10.2015-31.12.2015 тук!

ПУП регулация с.Дагонов тук!

Изменения на ПУП тук!

Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижимо имущество - частна общинска собственост  тук!

Заповед за обявяване на фирмите и лицата, спечелили търгове тук!

Общинска програма за управление на отпадъците на Община Белица - 24.09.2015г. тук!

 

Нареба за изменение и допълнение на Наредба 1 за обществения ред на територията на община Белица  - 24.09.2015г. тук!!

 

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Белица

 

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Белица- 18.07.2013


Наредба за принодително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Белица - 20.02.2013

 

Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала на търговските дружества-13.03.2009

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 30.08.2008г.


 

Търсене